null
null

Bảng Giá Căn Hộ Tòa B chung cư HH1 Linh Đàm ngày 13/1/2015

Tầng
5
6
7
8
12
14
31
35
37
39
 
5
6
7
8
12
14
31
35
37
39
 
5
6
7
8
12
14
15
35
37
39
 
3
5
6
7
8
12
14
31
33
35
37
 
3
5
6
7
8
12
14
31
33
35
35
37
39
 
3
5
8
12
16
31
36
39
 
5
6
7
10
14
29
35
36
39
 
 
6
7
8
9
12
18
30
37
 
5
7
8
12
23
30
35
 
3
6
7
10
15
16
32
36
 
 
6
7
8
11
16
35
 
5
6
8
11
12
35
 
5
6
7
8
12
30
35
 
5
6
7
8
11
12
15
18
30
33
35
 
5
6
7
8
11
12
15
30
35
 
6
7
8
11
12
14
15
16
35
 
5
6
8
11
12
17
 
5
6
7
8
11
12
15
35
 
5
6
7
8
11
12
15
35
37
 
5
6
7
8
11
17
Phòng
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
 
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
 
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
 
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
 
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
 
12
12
12
12
12
12
12
12
 
14
14
14
14
14
14
14
14
14
 
 
16
16
16
16
16
16
16
16
 
18
18
18
18
18
18
18
 
20
20
20
20
20
20
20
20
 
 
22
22
22
22
22
22
 
24
24
24
24
24
24
 
26
26
26
26
26
26
26
 
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
 
30
30
30
30
30
30
30
30
30
 
32
32
32
32
32
32
32
32
32
 
34
34
34
34
34
34
 
36
36
36
36
36
36
36
36
 
38
38
38
38
38
38
38
38
38
 
40
40
40
40
40
40
Diện tích (m2)
76,27
76,27
76,27
76,27
76,27
76,27
76,27
76,27
76,27
76,27
 
67,04
67,04
67,04
67,04
67,04
67,04
67,04
67,04
67,04
67,04
 
65,52
65,52
65,52
65,52
65,52
65,52
65,52
65,52
65,52
65,52
 
65,52
65,52
65,52
65,52
65,52
65,52
65,52
65,52
65,52
65,52
65,52
 
67,04
67,04
67,04
67,04
67,04
67,04
67,04
67,04
67,04
67,04
67,04
67,04
67,04
 
76,27
76,27
76,27
76,27
76,27
76,27
76,27
76,27
 
55,59
55,59
55,59
55,59
55,59
55,59
55,59
55,59
55,59
 
 
45,48
45,48
45,48
45,48
45,48
45,48
45,48
45,48
 
45,48
45,48
45,48
45,48
45,48
45,48
45,48
 
55,59
55,59
55,59
55,59
55,59
55,59
55,59
55,59
 
 
76,27
76,27
76,27
76,27
76,27
76,27
 
67,04
67,04
67,04
67,04
67,04
67,04
 
65,52
65,52
65,52
65,52
65,52
65,52
65,52
 
65,52
65,52
65,52
65,52
65,52
65,52
65,52
65,52
65,52
65,52
65,52
 
67,04
67,04
67,04
67,04
67,04
67,04
67,04
67,04
67,04
 
76,27
76,27
76,27
76,27
76,27
76,27
76,27
76,27
76,27
 
55,59
55,59
55,59
55,59
55,59
55,59
 
47,62
47,62
47,62
47,62
47,62
47,62
47,62
47,62
 
45,84
45,84
45,84
45,84
45,84
45,84
45,84
45,84
45,84
 
55,59
55,59
55,59
55,59
55,59
55,59
Hướng Ban công
Đông Bắc ô góc
Đông Bắc ô góc
Đông Bắc ô góc
Đông Bắc ô góc
Đông Bắc ô góc
Đông Bắc ô góc
Đông Bắc ô góc
Đông Bắc ô góc
Đông Bắc ô góc
Đông Bắc ô góc
 
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
 
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
 
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
 
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
 
Đông Bắc ô góc
Đông Bắc ô góc
Đông Bắc ô góc
Đông Bắc ô góc
Đông Bắc ô góc
Đông Bắc ô góc
Đông Bắc ô góc
Đông Bắc ô góc
 
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
 
 
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
 
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
 
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
Tây Bắc
 
 
Tây Nam ô góc
Tây Nam ô góc
Tây Nam ô góc
Tây Nam ô góc
Tây Nam ô góc
Tây Nam ô góc
 
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
 
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
 
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
 
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
 
Tây Nam ô góc
Tây Nam ô góc
Tây Nam ô góc
Tây Nam ô góc
Tây Nam ô góc
Tây Nam ô góc
Tây Nam ô góc
Tây Nam ô góc
Tây Nam ô góc
 
Đông Nam
Đông Nam
Đông Nam
Đông Nam
Đông Nam
Đông Nam
 
Đông Nam
Đông Nam
Đông Nam
Đông Nam
Đông Nam
Đông Nam
Đông Nam
Đông Nam
 
Đông Nam
Đông Nam
Đông Nam
Đông Nam
Đông Nam
Đông Nam
Đông Nam
Đông Nam
Đông Nam
 
Đông Nam
Đông Nam
Đông Nam
Đông Nam
Đông Nam
Đông Nam
Hướng Cửa
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
 
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
 
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
 
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
 
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
 
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
 
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
 
 
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
 
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
 
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
 
 
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
 
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
 
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
 
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
 
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
 
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
 
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
 
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
Tây Nam
 
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
 
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Giá gốc (Triệu/m2)
15,965
15,965
15,965
15,965
15,965
15,965
14,42
14,42
13,905
13,905
 
15,965
15,965
15,965
15,965
15,965
15,965
14
14
13,5
13,5
 
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
14
13,5
13,5
 
15
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
14
14
14
13,5
 
15
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
14
14
14
14
13,5
13,5
 
15,45
15,965
15,965
15,965
15,965
14,42
13,905
13,905
 
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
14
14
13,5
13,5
 
 
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15
14
13,5
 
15,5
15,5
15,5
15,5
14,5
14
14
 
15
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
14
13,5
 
 
15,965
15,965
15,965
15,965
15,965
14,42
 
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
14
 
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
14
14
 
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15
14
14
14
 
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
14
14
 
15,965
15,965
15,965
15,965
15,965
15,965
15,965
15,965
14,42
 
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
 
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
14
 
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
14
13,5
 
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15
Tiến độ
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
 
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
 
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
 
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
 
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
 
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
 
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
 
 
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
 
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
 
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
 
 
20%
20%
20%
20%
20%
20%
 
20%
20%
20%
20%
20%
20%
 
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
 
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
 
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
 
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
 
20%
20%
20%
20%
20%
20%
 
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
 
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
 
20%
20%
20%
20%
20%
20%
Chênh lệch (Triệu/căn)
30
120
120
120
120
65
110
50
20
35
 
30
80
80
80
80
80
70
50
20
20
 
30
60
60
60
60
65
50
50
20
20
 
50
50
60
60
60
60
75
55
70
70
50
 
70
80
120
120
130
130
95
110
80
80
80
70
70
 
150
TT
220
230
220
175
200
TT
 
160
TT
130
160
130
160
90
105
TT
 
 
50
30
35
30
35
45
20
25
 
10
10
35
35
35
20
10
 
130
TT
130
160
140
140
140
120
 
 
TT
150
170
160
150
120
 
25
100
70
50
65
40
 
25
60
50
70
70
50
40
 
25
60
50
70
50
70
60
70
50
20
40
 
25
100
80
70
50
65
65
50
40
 
120
80
150
130
120
105
100
160
80
 
30
70
90
80
80
80
 
10
25
10
25
10
15
10
10
 
10
25
10
25
10
15
10
10
10
 
30
70
80
90
80
70
Tổng số tiền
1.247,65
1.337,65
1.337,65
1.337,65
1.337,65
1.282,65
1.209,81
1.149,81
1.080,53
1.095,53
 
1.100,29
1.150,29
1.150,29
1.150,29
1.150,29
1.150,29
1.008,56
988,56
925,04
925,04
 
1.045,56
1.075,56
1.075,56
1.075,56
1.075,56
1.080,56
1.065,56
967,28
904,52
904,52
 
1.032,80
1.065,56
1.075,56
1.075,56
1.075,56
1.075,56
1.090,56
972,28
987,28
987,28
934,52
 
1.075,60
1.119,12
1.159,12
1.159,12
1.169,12
1.169,12
1.134,12
1.048,56
1.018,56
1.018,56
1.018,56
975,04
975,04
 
1.328,37
#VALUE!
1.437,65
1.447,65
1.437,65
1.274,81
1.260,53
#VALUE!
 
1.021,65
#VALUE!
991,65
1.021,65
991,65
938,26
868,26
855,47
#VALUE!
 
 
754,94
734,94
739,94
734,94
739,94
739,94
656,72
638,98
 
714,94
714,94
739,94
739,94
694,46
656,72
646,72
 
963,85
#VALUE!
991,65
1.021,65
1.001,65
1.001,65
918,26
870,47
 
 
#VALUE!
1.367,65
1.387,65
1.377,65
1.367,65
1.219,81
 
1.064,12
1.139,12
1.109,12
1.089,12
1.104,12
978,56
 
1.040,56
1.075,56
1.065,56
1.085,56
1.085,56
967,28
957,28
 
1.040,56
1.075,56
1.065,56
1.085,56
1.065,56
1.085,56
1.075,56
1.052,80
967,28
937,28
957,28
 
1.064,12
1.139,12
1.119,12
1.109,12
1.089,12
1.104,12
1.104,12
988,56
978,56
 
1.337,65
1.297,65
1.367,65
1.347,65
1.337,65
1.322,65
1.317,65
1.377,65
1.179,81
 
891,65
931,65
951,65
941,65
941,65
941,65
 
748,11
763,11
748,11
763,11
748,11
753,11
748,11
676,68
 
720,52
735,52
720,52
735,52
720,52
725,52
720,52
651,76
628,84
 
891,65
931,65
941,65
951,65
941,65
903,85

 

Lưu ý: Bảng giá này chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết chính xác tình trạng căn hộ còn hay đã bán quý khách vui lòng liên hệ với các số hotline để biết rõ chi tiết. dự án chung cư hh1 linh đàm

 


<< Bài mới hơn Bài cũ hơn >>

Nhận Ký Gửi Nhà , Đất

CHỦ ĐỀ QUAN TÂM NHẤT

chung cư goldsilk vạn phúc


dự án chung cư goldsilk vạn phúc
chung cư HH4 Linh Đàm
chung cư hh linh đàm

chung cư Linh Đàm

CHỦ ĐỀ MỚI

  • Chưa có bài viết nào trong blog
Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET